Chính sách quyền riêng tư

Định nghĩa và giải thích từ ngữ

 • Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân (“Thông báo”): là Thông báo được MBW thông báo cho Khách hàng đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng.
 • Luật hiện hành là tất cả các luật, quy chế hoặc quy định ràng buộc áp dụng cho MBW theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 • Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
 • Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm các thông tin, dữ liệu quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Sau đây gọi tắt là “Nghị định 13”).
 • Dữ liệu Khách hàng của MBW bao gồm dữ liệu, báo cáo, các địa chỉ và các thư mục, tài liệu khác được lưu trữ dưới dạng điện tử bởi Khách hàng MBW hoặc Người dùng trên Dịch vụ do MBW cung cấp hoặc có được hợp pháp từ Bên thứ ba.
 •  

Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân

Thông qua chính sách này MBW chính thức thông báo tới Quý khách hàng về việc MBW thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân trong quá trình Quý khách hàng sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang tin điện tử hoặc dịch vụ của MBW và/hoặc người có liên quan của Khách hàng theo các mối quan hệ do luật yêu cầu phải thu thập; và/hoặc đồng sở hữu, sử dụng sản phẩm/dịch vụ của MBW.

Hoạt động này xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng của Quý khách hàng, vì vậy, toàn thể Ban Lãnh đạo và nhân viên MBW luôn luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng. MBW sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của Khách hàng Chính sách này là một phần các điều khoản và điều kiện chung và là phụ lục không tách rời của Hợp đồng dịch vụ của từng sản phẩm, dịch vụ mà Quý khách hàng đã xác lập với MBW

Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng

Thông qua chính sách này MBW chính thức thông báo tới Quý khách hàng về việc MBW thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân trong quá trình Quý khách hàng sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang tin điện tử hoặc dịch vụ của MBW và/hoặc người có liên quan của Khách hàng theo các mối quan hệ do luật yêu cầu phải thu thập; và/hoặc đồng sở hữu, sử dụng sản phẩm/dịch vụ của MBW.

Hoạt động này xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng của Quý khách hàng, vì vậy, toàn thể Ban Lãnh đạo và nhân viên MBW luôn luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng. MBW sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của Khách hàng Chính sách này là một phần các điều khoản và điều kiện chung và là phụ lục không tách rời của Hợp đồng dịch vụ của từng sản phẩm, dịch vụ mà Quý khách hàng đã xác lập với MBW

Các loại dữ liệu cá nhân mà MobiWork xử lý

MBW xử lý trực tiếp: Trong quá trình hoạt động MBW có thể xử lý một hoặc một số thông tin, dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng như: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, số điện thoại, email,… hoặc có thể bao gồm một số các Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Nghị định 13 (nếu có).

MBW xử lý gián tiếp:

 • Những thông tin, dữ liệu do Quý khách hàng tự nhập lên website hoặc phần mềm thuộc sản phẩm, dịch vụ mà MBW cung cấp.
 • Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng: dữ liệu kỹ thuật; tên tài khoản; mật khẩu; hoạt động đăng nhập; dữ liệu sử dụng; dữ liệu cookie; lịch sử duyệt web, v.v…

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng

MBW có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Xác minh danh tính của Quý khách hàng;
 • Để cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc xử lý các đề nghị/yêu cầu của Quý khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được MBW cung cấp hoặc phân phối;
 • Sử dụng, phân tích các nhu cầu của Quý khách hàng để phát triển, cung cấp, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ;
 • Thông báo, trao đổi thông tin với Quý khách hàng về những thay đổi, cập nhật đối với sản phẩm và dịch vụ;
 • Để tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu và quảng bá, thông tin đến Quý khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại,…
 • Phục vụ cho việc cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý của MBW đối với các sản phẩm và dịch vụ cho Khách hàng;
 • MBW có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng để tuân thủ các chính sách nội bộ của MBW hoặc các quy định pháp luật có liên quan hoặc tuân theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Để phục vụ các mục đích khác mà được cho là phù hợp hoặc theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Nguồn thu thập thông tin cá nhân

MBW có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng thông qua các cách thức và phương pháp sau:

Nguồn trực tiếp:

 • Từ các trao đổi, liên lạc với quý khách: MBW có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi quý khách liên hệ với MBW (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác).
 • Từ các Dịch vụ: MBW có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi quý khách đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng hoặc đăng nhập vào Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng; hoặc giao dịch trực tiếp địa chỉ trụ sở, văn phòng của MBW.

Nguồn gián tiếp

 • Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động như: Cookie, plug-in, web beacons hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba; Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
 • Thông tin do Quý khách hàng tự nhập lên website hoặc phần mềm thuộc sản phẩm, dịch vụ mà MBW cung cấp

Quyền và nghĩa vụ của các Bên liên quan đến Dữ liệu cá nhân

Đối với MBW: MBW sẽ thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng theo đúng quy định tại Nghị định 13 và quy định của Pháp luật khác (nếu có).

Đối với Quý khách hàng:

 • Quý khách hàng có các quyền sau đây: Quý khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình theo quy định tại Nghị định 13 bằng cách liên hệ với MBW. MBW trong trách nhiệm của mình, sẽ tuân thủ yêu cầu của Quý khách hàng về việc thực hiện quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Quý khách hàng.
 • Quý khách hàng có trách nhiệm sau: (i) Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, đồng thời, tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác; (ii) Tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân; (iii) Thực hiện và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân; (iv) Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh, hạn chế và phản đối xử lý Dữ liệu cá nhân, Quý khách hàng có trách nhiệm liên hệ và thông báo ngay cho MBW để MBW thực hiện cập nhật kịp thời những thay đổi, điều chỉnh đó.
 • MBW sẽ được miễn trừ khỏi mọi thiệt hại, rủi ro phát sinh do sự không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ các quyền và trách nhiệm của Quý khách hàng và các bên liên quan (nếu có).
 • Trường hợp Quý khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba cho MBW, Quý khách hàng cam kết và chịu trách nhiệm rằng Quý khách hàng đã có sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó cho việc xử lý thông tin và thông báo về việc MBW là Bên xử lý dữ liệu theo các mục đích được nêu tại Chính sách này

Các chủ thể phát sinh hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng

MBW sẽ không tiết lộ các dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng mà không có sự chấp thuận của Quý khách hàng hoặc theo quy định của Luật hiện hành. Tuy nhiên, để phục vụ cho việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Quý khách hàng và nhằm thực hiện các mục đích như đã nêu thì các chủ thể phát sinh hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các chủ thể sau:

 1. Cán bộ nhân viên của MBW;
 2. Các công ty con, công ty liên kết của MBW;
 3. Các công ty và/hoặc các tổ chức đóng vai trò là các bên cung cấp, đối tác, chủ đầu tư, đại lý, và/hoặc các cố vấn, tư vấn chuyên nghiệp của MBW;
 4. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp MBW vận hành nghiệp vụ, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho quý khách các sản phẩm hoặc dịch vụ quý khách đã chọn hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt MBW, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát, v.v;
 5. Tòa án, Trung tâm Trọng tài, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức mà MBW được phép hoặc có nghĩa vụ phải tiết lộ, cung cấp thông tin theo quy định pháp luật, hoặc theo các hợp đồng, cam kết nào khác giữa MBW với các bên này;
 6. Bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến việc thực thi, duy trì, bảo vệ bất kỳ quyền nào của MBW theo Hợp đồng sản phẩm, dịch vụ, các thỏa thuận giữa MBW với Quý khách hàng.

Cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng

MBW sẽ chỉ xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư dữ liệu này.
MBW cam kết sẽ áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu thích hợp cũng như thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật và đảm bảo các quyền của quý khách đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định của Luật hiện hành.

Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Trong quá trình xử lý dữ liệu, MBW luôn cố gắng tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo các hàng rào bảo mật, áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin hết mức có thể nhằm bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng ở mức cao nhất. Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật hoặc các lý do khác nằm ngoài sự kiểm soát của MBW, việc thất thoát dữ liệu, rò rỉ thông tin vẫn có thể xảy ra và gây nên các hậu quả, thiệt hại không muốn đối với Quý khách hàng và/hoặc MBW. Trong trường hợp này, MBW sẽ cố gắng hết mức có thể để sửa chữa và củng cố hàng rào bảo mật, giảm thiểu thiệt hại phát sinh cho Quý khách hàng.

Thời gian xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng

MBW sẽ thực hiện quá trình xử lý dữ liệu cá nhân Quý khách hàng ngay khi Quý khách hàng bắt đầu cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng cho MBW. Quá trình xử lý dữ liệu kết thúc khi MBW không còn lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Quý khách hàng phù hợp theo quy định MBW và theo quy định pháp luật.

Chấp nhận Chính sách

Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào, Quý khách hàng được coi là đã chấp nhận Chính sách này.

Trong trường hợp Quý khách hàng không chấp nhận các điều khoản, hoặc rút lại đồng ý về việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng theo mục đích trong Chính sách này, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các tính năng trên trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của MBW bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp. MBW sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của MBW sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

Sửa đổi, bổ sung, thay thế Chính sách

theo quyết định, chính sách của MBW trong từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật. Bất kỳ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế nào sẽ được đăng tải trên trang điện tử của chúng tôi và/ hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp.

MBW khuyến nghị Quý khách hàng nên thường xuyên theo dõi Chính sách này để cập nhật các thay đổi và luôn được thông báo về cách thức MBW đang bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng.
Việc Quý khách hàng tiếp tục sử dụng các trang tin điện tử, ứng dụng, dịch vụ hoặc thiết bị được coi là chấp nhận Chính sách này cùng các sửa đổi, bổ sung liên quan.